DỊCH VỤ

01/04/2024Khai thuế / Giữ sổ sách kế toán / Bảo hiểm

• Khai thuế cá nhân, thuế Cơ sở thương mại • Giữ sổ sách kế toán • Làm lương cho nhân viên (W-2, 1099-NEC) • Khai thuế Payroll, Sale Tax • Tax planning • Audit Rep *Thông báo: ERC REFUND Chuyên giúp các Cơ Sở Thương Mại apply ERTC (Employee Retention Tax Credit). THOMAS TRAN, CPA (Certified Public Accountant). 10282 Westminster Ave, Garden Grove, (714) 462-6307

Garden Grove, CA

CHUYÊN BẢO HIỂM CHO

01/04/2024Khai thuế / Giữ sổ sách kế toán / Bảo hiểm

Xe-Nhà-Đầu tư-Cơ sở thương mại-Nhân thọ. Tư vấn miễn phí • VAN GORDON (Lic.#0K45003) 8927 Westminster Ave, Garden Grove, CA 92844 www.farmersagent.com/vgordon (714) 903-5555

Garden Grove, CA