Lựa chọn gói tin

Chi tiết gói

Giá: $7

Kích thước:1x1

Hiển thị trên Website:Tối đa 25 chữ và 1 hình ảnh

Hiển thị trên Báo in:Tối đa 25 chữ

Thời gian hiển thị:1 tuần