Quy Tắc / Thể Lệ Đăng Rao Vặt

1. Khách hàng được yêu cầu cung cấp thông tin thật. Báo chúng tôi có quyền từ chối, sửa đổi hoặc hủy bỏ bất kỳ tin rao vặt nào, không nêu lý do.

2. Mỗi đơn vị (1×1) không quá 25 chữ, chưa tính chữ in đậm ( tiếng anh và số được tính là 1 ký tự ).

3. Nếu nội dung rao vặt do bên Báo chúng tôi đăng có sai sót, thiếu sót về lỗi chính tả trong quá trình đăng tin. Quý khách vui lòng thông báo cho tòa soạn trong vòng 3 ngày, và Tòa Soạn có trách nhiệm chỉnh sửa, bổ sung.

4. Phí quảng cáo trả trước . Chúng tôi sẽ không hoàn tiền lại nếu việc xuất bản bị dừng giữa chừng và số dư sẽ được giữ lại dưới dạng Tín dụng trong 1 năm ( sẽ bị tính phí xử lý 20% ). Không Credit cho những rao vặt còn lại 7 ngày hoặc ít hơn. Lưu ý : Ngày Quý khách thông báo ngưng đăng được tính là ngày còn lại, nếu Quý khách thông báo trước 4 pm ( giờ California ).

5. Các quảng cáo/rao vặt được xuất bản bởi tờ báo này là vì sự thuận tiện của cộng đồng, Epoch Times Tiếng Việt không chịu trách nhiệm về việc nội dung, hình ảnh được xuất bản là bất hợp pháp hoặc liên quan đến các vấn đề pháp lý. Thân chủ đăng quảng cáo / rao vặt chịu trách nhiệm hoàn toàn về các nội dung và hình ảnh này.

6. Rao vặt online của Quý Khách sẽ được đăng lên trên báo in vào thứ 6 hàng tuần ( tuần báo ). Hạn chót lên khuôn của báo in là vào thứ 4 mỗi tuần. Đối với khách hàng đăng rao vặt trên online vào thứ 4 trở đi thì sẽ được đăng lên báo in vào thứ 6 của tuần sau. Epoch Times Tiếng Việt sẽ không chịu trách nhiệm khoảng thời gian bị mất khi quý khách thay đổi nội dung.

Rules / Regulations for Posting Ads

1. Customers are required to provide real information. We reserve the right to refuse, modify or cancel any classified ad, without giving any reason.

2. Each unit (1×1) must not exceed 25 words, excluding bold letters (English and numbers are counted as 1 character).

3. If the posted classified content has errors in spelling during the posting process by our newspapers. Please notify the editorial office within 3 days. The editorial office is responsible for editing and supplementing.

4. Prepaid advertising fee. No refunds will be issued if publishing is stopped midway, the balance will be retained as a credit good for 1 year ( there will be a 20% processing fee). No credit for remaining ads 7 days or less. Note: The date you notify to stop posting is counted as the remaining day, if you notify before 4 pm (California time).

5. All advertisements published by this newspapers are for the convenience of the community, Epoch Times Tieng Viet is not responsible for the content, images that are either illegal or related to legal issues. The client posting the advertisements/classifieds is solely responsible for these content and images.

6. Your online classifieds will be posted on the newspaper every Friday (weekly). The deadline for the printing of newspapers is every Wednesday. As for online classifieds posted on Wednesday onwards will be published in newspapers on Friday of next week. Epoch Times Tieng Viet will not be responsible for the lost time when you change the content.